Ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, UBND Tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết Định số 17/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNP

上部へスクロール