Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, rác thải

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, rác thải

– Hệ thống thoát nước mưa : Theo các tuyến đường giao thông KCN có đường ống thu nước mưa; Nước mặt trong nhà máy của nhà đầu tư được đấu nối vào đường ống này.

– Hệ thống thoát nước thải : KCN có đường ống D=300 đến D=600 sẽ thu gom nước thải của nhà đầu tư dẫn đến nhà máy xử lý nước thải Nhơn Hội. Nhà máy xử lý nước thải Giai đoạn 1 : công suất 14.000m3/ngày đêm. Giai đoạn 2: Công suất 53.650 m3/ngày đêm.

Quy trình đấu nối, ký Hợp đồng xử lý nước thải trong KCN:

Quy trình đấu nối, xử lý nước thải trong KCN

+ Nước thải sản xuất, sinh họat của NĐT phải được xử lý đạt tiêu chuẩn cấp độ B theo QCVN 40:2011/BTNMT  trước khi xả vào Hệ thống thu gom nước thải của KCN. Nhà đầu tư ký hợp đồng với Ban quản lý KKT hoặc đơn vị do Ban quản lý KKT ủy quyền để được xử lý nước thải.

– Xử lý rác thải : nhà đầu tư kí hợp đồng với Công ty CP Môi trường Đô thị Quy Nhơn để được thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thông thường. Đối với rác thải nguy hại, nhà đầu tư ký hợp đồng với Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh.

上部へスクロール