Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Kể từ ngày 12/11/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định (địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/). Phạm vi thực hiện gồm: Lĩnh vực xuất nhập khẩu, Lĩnh vực lao động việc làm, Lĩnh vực bảo vệ môi trường và Lĩnh vực đầu tư.
Chi tiết trong Thông báo số 175/TB-BQL ngày 26/11/2019 đính kèm.

Theo SNP

Scroll to Top