Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Ngày 24/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
Phương án đơn giản hóa được áp dụng cho 05 thủ tục nhằm giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Cụ thể
– Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở /thiết kế cơ sở điều chỉnh: đối với dự án nhóm B rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 12 ngày (giảm 08 ngày so với quy định); đối với Dự án nhóm C: rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 8 ngày (giảm 07 ngày so với quy định)
– Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh: rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 14 ngày (giảm 06 ngày so với quy định)
– Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh: đối với công trình cấp II rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 24 ngày (giảm 06 ngày so với quy định); đối với công trình cấp III rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 23 ngày (giảm 07 ngày so với quy định); đối với công trình còn lại rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 12 ngày (giảm 08 ngày so với quy định)
– Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I trở xuống thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý KKT): rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 9 ngày (giảm 21 ngày so với quy định)
– Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng: Đối với trường hợp điều chỉnh Giấy phép xây dựng: rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 09 ngày (giảm 21 ngày so với quy định); trường hợp gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng: rút ngắn thời gian giải quyết từ 05 ngày xuống còn 04 ngày (giảm 01 ngày so với quy định);
Toàn văn Quyết định 2871/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 

http://vbdh.ubndbinhdinh.vn/vanban/42643

Scroll to Top