Các doanh nghiệp đạt tiêu chí Doanh nghiệp xanh tại KCN Nhơn Hội A

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Các doanh nghiệp đạt tiêu chí Doanh nghiệp xanh tại KCN Nhơn Hội A

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, tăng trưởng xanh trở thành một lựa chọn tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Đây là cách tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới sự phát triển hài hòa kinh tế – xã hội với phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Tại Việt Nam, tăng trưởng xanh đã được cụ thể hóa trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tại KCN Nhơn Hội A, hoạt động xanh hóa sản xuất, bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường, tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm luôn được chú trọng. Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) – Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Hội A đã rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các nhà đầu tư đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát, quản lý công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động tại KCN. Bởi trong tăng trưởng xanh, các doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, đây là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nhờ những nỗ lực đó, các doanh nghiệp hoạt động tại KCN Nhơn Hội A luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Một số doanh nghiệp đã xuất sắc đạt được tiêu chí ‘Doanh nghiệp xanh’ do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đánh giá và xét hạng.

Ngày 13/05/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng các Doanh nghiệp theo tiêu chí Doanh nghiệp xanh, bao gồm các doanh nghiệp trong khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có KCN Nhơn Hội – Khu A. Đây là cuộc họp được tổ chức thường niên nhằm phân hạng, xếp loại, đánh giá và tuyên dương các doanh nghiệp đạt tiêu chí ‘Doanh nghiệp xanh’ do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức. Có 3 tiêu chí chính được dùng để phân hạng, xếp loại, đánh giá ‘Doanh nghiệp xanh’: tiêu chí đánh giá sự tuân thủ về hồ sơ môi trường (gồm 11 chỉ tiêu); tiêu chí đánh giá sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường hiện hành (gồm 3 chỉ tiêu) và tiêu chí đánh giá sự tuân thủ về thực hiện công tác bảo vệ môi trường (gồm 18 chỉ tiêu).

Trong kỳ xét hạng này, KCN Nhơn Hội A có 13 doanh nghiệp đạt điều kiện tham gia, trong đó, 1 doanh nghiệp thực hiện xuất sắc các tiêu chí đánh giá (Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam được xếp hạng “Màu xanh lá cây”), 2 doanh nghiệp xếp loại tốt (Công ty TNHH Dpack, Công ty CP Tingco Bình Định được xếp hạng “Màu xanh dương”) và 8 doanh nghiệp đạt yêu cầu (Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội, Công ty CP Bê tông Nhơn Hội, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sao Việt, Gas miền Nam, Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, Công ty TNHH Thủy sản An Hải).

Nhà máy tại KCN Nhơn Hội A
Các công ty, nhà máy tại KCN Nhơn Hội A

Đường giao thông tại KCN Nhơn Hội A

Trong giai đoạn doanh nghiệp đang tìm cách thích ứng với đại dịch COVID-19, vượt qua khó khăn để phục hồi và phát triển ổn định, việc các Doanh nghiệp tại KCN Nhơn Hội A được xét hạng Doanh nghiệp xanh là kết quả đáng khích lệ, chứng tỏ sự nỗ lực vượt bậc trong duy trì và phát triển sản xuất gắn kết với bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu SNP hướng tới để cùng các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, vì ‘một tương lai xanh’.

Scroll to Top