Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, rác thải

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, rác thải

– Hệ thống thoát nước mưa : Hệ thống đường ống thu nước mặt được lắp đặt theo các tuyến đường trong KCN đảm bảo tiêu thoát nước và chống ngập lụt.

– Hệ thống thoát nước thải : Nước thải của nhà máy được đấu nối với Hệ thống thoát nước thải chung của KCN để dẫn về Nhà máy xử lý nước thải KCN. KCN có đường ống D=300 đến D=600 sẽ thu gom nước thải của nhà đầu tư dẫn đến nhà máy xử lý nước thải Nhơn Hội. Nhà máy xử lý nước thải Giai đoạn 1: công suất 14.000m3/ngày đêm. Giai đoạn 2: Công suất 53.650 m3/ngày đêm.

Quy trình đấu nối, ký Hợp đồng xử lý nước thải trong KCN:

Quy trình đấu nối, xử lý nước thải trong KCN

+ Nước thải sản xuất, sinh họat của NĐT phải được xử lý đạt tiêu chuẩn cấp độ B theo QCVN 40:2011/BTNMT  trước khi xả vào Hệ thống thu gom nước thải của KCN. Nhà đầu tư ký hợp đồng với Ban quản lý KKT hoặc đơn vị do Ban quản lý KKT ủy quyền để được xử lý nước thải.

– Xử lý rác thải : nhà đầu tư kí hợp đồng với Công ty CP Môi trường Đô thị Quy Nhơn để được thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thông thường. Đối với rác thải nguy hại, nhà đầu tư ký hợp đồng với Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh.

Nhà máy xử lý nước thải KCN Nhơn Hội

Scroll to Top