Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 về thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cụ thể, chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC nộp bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia) và từ chối tiếp nhận đối với hồ sơ nộp bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phạm vi thực hiện áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh đối với danh mục 102 TTHC kể từ ngày 1.5.2023 cho đến hết ngày 31.12.2023. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm công khai danh mục 102 TTHC chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC nộp bằng hình thức trực tuyến theo quy định về kiểm soát TTHC. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tổ chức, công dân biết, hưởng ứng thực hiện.

 

Xem thêm:

Scroll to Top