TOÀN VĂN: Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thuế, tiền thuê đất

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

TOÀN VĂN: Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thuế, tiền thuê đất

Ngày 14/4/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP chính thức gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu): gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 (đối với trường hợp kê khai theo quý) của các DN, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023; 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023; 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2023; 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2023. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2023 của DN, tổ chức. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định. Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại nghị định quy định về đối tượng được gia hạn. Thời hạn nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này là ngày 30/12/2023.

Nghị định cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/4-31/12/2023.

Xem toàn văn tại đây: Toàn văn Nghị định

Nghị định của chính phủ về gia hạn thuế, tiền thuê đất

 

 

Xem thêm:

Scroll to Top