Công điện số 02 của Tổng cục thuế về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thuế, tiền thuê đất

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công điện số 02 của Tổng cục thuế về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thuế, tiền thuê đất

Tổng cục Thuế có Công điện số 02 triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thuế, tiền thuê đất. Theo đó, người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế cho toàn bộ số thuế phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023.

Xem thêm:

Scroll to Top