Hệ thống cấp nước

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hệ thống cấp nước

– Nước sản xuất và sinh hoạt được cấp thông qua Trạm bơm tăng áp tại KKT Nhơn Hội, giai đoạn 1 có công suất 24.000m3/ngày đêm; Giai đoạn 2 công suất 64.000m3/ngày đêm.

– Nhà đầu tư kí hợp đồng dịch vụ cung cấp nước với Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội để được cung cấp nước tại vị trí chân hàng rào nhà máy của nhà đầu tư.

– Quy trình cấp nước được thực hiện theo lưu đồ dưới đây:

 

 

맨위로 스크롤