Hệ thống ngân hàng

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hệ thống ngân hàng

Dịch vụ ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong KCN Nhơn Hội – Khu A. Hiện tại, các trụ ATM của một số ngân hàng được lắp đặt trong KCN để phục vụ cho các nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng như thanh toán, chuyển khoản, rút tiền,…

Scroll to Top