Saigon – Nhonhoi Industrial Park Corporation was honored at the 2022 Taxpayer Recognition Conference

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Saigon – Nhonhoi Industrial Park Corporation was honored at the 2022 Taxpayer Recognition Conference

To acknowledge and commend businesses, organizations, business households, and individuals engaging in business production in the province with outstanding achievements in fulfilling tax obligations to the State budget, on August 22, 2022, in Quy Nhon City, the provincial Tax Department selected 155 typical organizations and individuals for commendation. Among them is Saigon – Nhonhoi Industrial Park Corporation (SNP)- the investor of Nhon Hoi Industrial Park – Park A.

The year 2022 posed significant challenges for domestic businesses due to global economic fluctuations, a severe decline in export orders to various countries, rising inflation post the Covid-19 pandemic, and difficulties in accessing capital as many credit organizations had exhausted their credit growth capacity. However, with determination to overcome challenges and economic uncertainties, and under the close and timely guidance of the leadership, SNP is continuously striving to adapt and proactively change the investment promotion strategy. Consequently, SNP achieved significant achievement in attracting investments, contributing positively to fulfilling tax obligations to the state budget. Thereby, contributing to strengthening local economic potential , helping to promote socio-economic development goals in the province.

Quang cảnh Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2022
Quang cảnh Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2022

Trong năm 2023, mặc dù những khó khăn và thách thức của nền kinh tế vẫn còn ảnh hường nghiêm trọng đến hoạt động thu hút đầu tư, nhưng SNP vẫn sẽ tiếp tục cố gắng phát huy các kết quả đạt được, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Đồng thời, Ban điều hành sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với sự phát triển của KCN Nhơn Hội A, không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

Trên tinh thần đó, SNP sẽ cố gắng phát huy để vinh dự có tên trong Hội nghị Tuyên dương người nộp thuế trong những năm sau của tỉnh nhà.

Scroll to Top