Decision approving the unit price of wastewater treatment in Nhon Hoi A Industrial Park (2020 -2021)

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Decision approving the unit price of wastewater treatment in Nhon Hoi A Industrial Park (2020 -2021)

Ngày 23 tháng 04 năm 2020, UBND Tỉnh Bình Định ra Quyết Định số 1536/QĐ_UBND về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Hội cho lộ trình 2 năm ( 2020 – 2021 )

 

Scroll to Top