Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Định

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990
Scroll to Top