공장 및 사무실 임대

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

공장 및 사무실 임대

Nhà xưởng và văn phòng cho thuê: được xây dựng sẵn đạt tiêu chuẩn để phục vụ nhu cầu thuê của các Nhà đầu tư .

 Dịch vụ liên quan

맨위로 스크롤