Quyết định 2523-2016_QĐ-CT_Miễn tiền thuê đất cho Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990
Scroll to Top