Quyết định 141-2005_QĐ-TTg_Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động KKT Nhơn Hội

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990
Scroll to Top