Quyết định 17-2010_QĐ-TTg_Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990
맨위로 스크롤