Thủ tục pháp lý nhanh chóng, môi trường đầu tư thông thoáng

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Thủ tục pháp lý nhanh chóng, môi trường đầu tư thông thoáng

Môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục một cửa nhanh gọn, giá cho thuê lại đất hấp dẫn với thủ tục thanh toán linh hoạt.

Thủ tục thuê lại Quyền sử dụng đất nhanh chóng, đơn giản. Nhà đầu tư được cấp tách, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Nhà đầu tư được hỗ trợ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng, hỗ trợ tuyển dụng lao động.

 

Scroll to Top